Πρόγραμμα Taftisis

Η ελληνική λέξη «Ταύτιση» προέρχεται από το ρήμα «ταυτίζω», το οποίο δημιουργείται από τη λέξη «ταυτός» που σημαίνει «ίδιος», «ταυτοσήμαντος». Εκφράζεται δε και μαθηματικά με τις γνωστές τρεις ίσες και παράλληλες γραμμές. Δηλώνει την ενέργεια ή κατάσταση της εξίσωσης δύο ή περισσότερων πραγμάτων ή ιδεών που έχουν κοινά στοιχεία, τα ίδια χαρακτηριστικά ή είναι εντελώς ισοδύναμα.

Ο ρόλος των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολύπλευρος, αλλά ένας από τους πιο βαρυσήμαντους είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών τόσο της κοινότητας του καθενός όσο και της κοινωνίας ευρύτερα. Αυτή η σύνδεση είναι ζωτικής σημασίας διότι τα πανεπιστήμια μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, στην καινοτομία, να δημιουργήσουν και να καλύψουν σύγχρονες θέσεις εργασίας και να διευθετήσουν τις ανάγκες μετασχηματισμού της κοινωνίας διαμέσου της έρευνας και της εκπαίδευσης, αλλά και μέσω των ενεργειών εξωστρέφειας που χρειάζονται να τα διαπνέουν με βάση το στρατηγικό τους προσανατολισμό.

Η βασική εσωτερική τους λειτουργία είναι η παραγωγή σημαντικής και νέας γνώσης, η οποία θα χρησιμοποιείται για να λύνει υπαρκτά και μελλοντικά προβλήματα, τα οποία να καλύπτουν τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και να οδηγούν σε ένα περαιτέρω επίπεδο την ανάπτυξη συμβάλλοντας στην αειφορία, όπως για παράδειγμα στη μείωση της φτώχειας, των ανισοτήτων και στη βελτίωση της υγείας ή τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού του μέλλοντος, αλλά και στη διαρκή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από προγράμματα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματικών μονάδων και της αγοράς εργασίας.

Πέρα από τα παραπάνω, τα πανεπιστήμια μπορούν να λειτουργούν ως κόμβοι μεταφοράς τεχνολογίας συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Διαχέουν την κουλτούρα της δημιουργικότητας, της ανάληψης και διαχείρισης του κινδύνου, της επιχειρηματικότητας, μεταφέρουν τη γνώση των τεχνολογιών και βοηθούν στην εισαγωγή και εδραίωση στην αγορά νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη.

Αλλά, η σύνδεση αυτή των πανεπιστημίων με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας δεν είναι και δεν μπορεί να είναι «μονής κατεύθυνσης». Για να υπάρξει η ουσιαστική «Ταύτιση» χρειάζεται να είναι «διπλής κατεύθυνσης». Χρειάζεται η συμμετοχή και συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων μερών: φορέων και οργανισμών, ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, τοπικών κοινοτήτων και των κοινοτήτων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δηλαδή, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού δυναμικού, των αποφοίτων, των φοιτητών-φοιτητριών. Η συνεργασία και η ώσμωση μεταξύ τους θα επιφέρει-μέσα από σημαντικά έργα και δράσεις- το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο θα προσποριστεί σε όλους και θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) έχει προσδώσει στη λέξη «Ταύτιση» την πρακτική της αξία με το πρόγραμμα και τις δράσεις εξωστρέφειας που πραγματοποιεί. Το εύρος των συνεργασιών είναι ανοικτό ως προς τα εγχώρια και διεθνή πανεπιστήμια για την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, τους  επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τα μέλη τους, τις επιχειρήσεις για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους, αλλά και τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού τους, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για τη στήριξη και την προσβασιμότητά τους. Το βάθος των συνεργασιών αυτών έγκειται στην ουσιαστική επιθυμία των συνεργαζόμενων για να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις του παρόντος και να αδράξουν τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σταδιακά η ολοκληρωμένη «ταύτιση» με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα «Taftisis» που έχει σχεδιάσει στρατηγικά το ΟΠΑ, αποσκοπεί στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο οικοσύστημα της οικονομίας, στην κατανόηση των αναγκών τους και στο σχεδιασμό δράσεων που με διαφάνεια και ακεραιότητα υλοποιούνται για να επιτύχουν τον κοινό σκοπό και να συνεισφέρουν στους στόχους του καθενός αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Οι δράσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερους από τους παρακάτω 10 πυλώνες συνεργασίας:

  1. Διασύνδεση με φοιτητές-τριες
  2. Διασύνδεση με τις Επιχειρήσεις
  3. Εκπαίδευση & επιμόρφωση
  4. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση δεξιοτήτων
  5. Διασύνδεση με την έρευνα
  6. Διασύνδεση με την καινοτομία
  7. Εφαρμοσμένη διδακτορική έρευνα
  8. Διασύνδεση με απόφοιτους
  9. Ενέργειες Κοινωνικής Ευθύνης & Προσφοράς
  10. Ενέργειες σύγχρονης & πολυκαναλικής επικοινωνίας